It's very easy to be different, but very difficult to be better

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

щодо надання благодійної пожертви


1. Загальні положення
1.1. Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією фізичної особи-підприємця , і - «Бенефіціар») невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.
1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті в мережі Інтернет за посиланням: http://donat-ua.com (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Бенефіціаром у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
2. Предмет Договору
2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає як добровільну благодійну пожертву у власність Бенефіціара грошові кошти, а Бенефіціар приймає таку благодійну пожертву та зобовʼязується передати Благодійнику сувенірну продукцію, що розміщена на Сайті. Усі кошти, що будуть отримані Бенефіціаром у звʼязку із діяльністю Сайту, останній зобов'язується передати на благочинність.
2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2.3. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право запитати у Бенефіціара та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні благодійні організації яким буде передана допомога.
2.4. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін.
3. Внесення пожертви та акцепт Оферти
3.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом (і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Бенефіціаром не обмежується.
3.2. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника, а також інші дані.
3.3. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Бенефіціару коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у Оферті. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Бенефіціара.
3.4. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору.
3.5. Бенефіціар надсилає, або передає Благодійнику будь-яким іншим доступним способом, сувенірну продукцію у якості подяки за надану благодійну допомогу.
3.6. Витрати, пов'язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Бенефіціар, якщо такі витрати стягуються з Бенефіціара. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його
благодійної пожертви може бути використана Бенефіціаром на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо).
4. Права та обов'язки сторін
4.1. Бенефіціар зобов’язується передати усі грошові кошти, що будуть ним отримані у звʼязку із діяльністю Сайта, на благочинність.
4.2. Бенефіціар має право самостійно обрати благодійні організації, яким передає кошти, отримані у звʼязку із діяльністю Сайту.
4.3. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України No361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
5. Заключні положення
5.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Бенефіціару згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім'я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Бенефіціар зобов'язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
5.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Бенефіціару для направлення Благодійнику сувенірної продукції, листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Бенефіціар зобов'язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
5.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.
АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ БЕНЕФІЦІАРА:
Фізична особа-підприємець
ФОП Коробкіна Людмила Борисівна
Код отримувача: 1575803425
Рахунок отримувача: UA383052990000026003046239415
Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Адреса: м. Київ, 192 Садова, б.76
OUR COMPANY
Bring Your Ideas to Life
Everything that you dreamed of can be brought to life exactly at the moment when you decide to win.
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.